zestawienie znakow

Możesz więcej! szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa podkarpackiego

W ramach projektu „Możesz więcej! szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa podkarpackiego” planowane jest przeprowadzenie kursu z obsługi komputera dla 350 osób, tj. 35 grup po maksymalnie 10 osób przez łączny czas 3500 godzin zegarowych, tj. 35 grup po 100 godzin zegarowych każda.
Czas trwania projektu: 01.02.2021 do 30.11.2022 r.

Szkolenia będą realizowane w grupach maksymalnie 10 osobowych - 100 godzin zegarowych na terenie województwa podkarpackiego, przede wszystkim w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim oraz w miastach średnich lub miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Łańcut, Przeworsk, Ropczyce.

Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych od 25 r. ż. o niskich kwalifikacjach (max. poziom ISCED 3 - wykształcenie ponadgimnazjalne) zamieszkujących woj. podkarpackie lub pracujących, lub uczących się na terenie woj. (powiaty jak wyżej). Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w podobnym wsparciu/w innym projekcie finansowanym z EFS.


tytuł projektu: „Możesz więcej! szkolenie komputerowe dla mieszkańców województwa podkarpackiego”
numer projektu: RPPK.09.03.00-18-0067/20

realizowany przez Severn Sp. z o.o.
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 01.02.2021-30.11.2022

• Kontakt – Rekrutacja - tel.: 881 325 651

W ramach projektu „Możesz więcej! szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa podkarpackiego” planowane jest przeprowadzenie kursu z obsługi komputera dla 350 osób, tj. 35 grup po maksymalnie 10 osób przez łączny czas 3500 godzin zegarowych, tj. 35 grup po 100 godzin zegarowych każda. Czas trwania projektu: 01.02.2021 do 30.11.2022r.

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego, przede wszystkim w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim oraz w miastach średnich lub miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Łańcut, Przeworsk, Ropczyce.

1. Projekt oferuje szkolenia komputerowe w wymiarze 100 godzin zegarowych w grupach maksymalnie 10 osobowych.
2. Kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu ECCC DIGCOMP (lub równoważnego) potwierdzającego zdobycie przez UP określonych kompetencji cyfrowych.
3. W ramach kursu Projektodawca zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne, tj. podręcznik.
4. Projektodawca zapewni bezpłatny egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną instytucję. Poziomy i certyfikaty zostały opisane w pkt 3.
5. W szkoleniu komputerowym może wziąć udział maksymalnie 350 osób.
6. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku powyżej 25 lat, które:
- zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego;
- zamieszkują na terenach miast średnich: Dębica, Jarosław, Łańcut, Przeworsk, Ropczyce;
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem kwalifikacji w zakresie szkoleń komputerowych
- posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (max. ISCED 3) ze szczególnym uwzględnieniem:
- osób w wieku 50 lat i więcej lat (min. 50% Uczestników Projektu),
- osób z terenów miast średnich – minimum 88 osób (25% Uczestników Projektu),
- nie są studentami studiów stacjonarnych lub zaoczonych,
- nie są więźniem
- nie są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.• O Projekcie
Dokumenty dla Uczestników (Formularz Uczestnika)
• Kontakt – Rekrutacja - tel.: 881 325 651 
koordynator projektu:
email joanna.przysiezna (małpa) biuroprojektu.com.pl
telefon  ‭533 338 152‬
• Terminarz Zajęć: (harmonogramy)